Zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy kategorii B – ponowne badania

Zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy kategorii B – ponowne badania

Zgodnie z przepisem art. 75 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 75 ust 2 pkt. 2 ustawy o kierujących pojazdami, badaniu lekarskiemu podlega ten, kto posiada prawo jazdy a zarazem zaistniały uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia. Skierowanie może wydać organ kontroli ruchu drogowego lub właściwy starosta.

Głównym organem kontroli ruchu drogowego jest policja. Węższe uprawnienia w tym zakresie mają również: Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, organy celne i Inspekcja Transportu Drogowego. Bezpośrednie skierowanie kierowcy na badania lekarskie przez organ kontroli ruchu drogowego może nastąpić tylko w dwóch przypadkach: jeżeli kierowca uczestniczył w wypadku drogowym, w wyniku którego nastąpiła śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu albo jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu.

W innych przypadkach, nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy (art. 99 ust 1 pkt. 2 b) w/w ustawy), skierowanie na badania wymaga decyzji starosty. Decyzja ta wydana być może np. na wniosek organu kontroli ruchu drogowego, który stwierdzi w trakcie wykonywania czynności służbowych zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy, a także na podstawie wiarygodnej informacji (element ocenny) o zastrzeżeniach co do stanu zdrowia kierowcy, mogących powodować niezdolność do prowadzenia pojazdów.

Przepis art. 101 ust. 2 wyznacza osobie skierowanej na badanie miesięczny termin, liczony od dnia doręczenia decyzji administracyjnej do odbycia badań. Następnie 3 miesiące również liczone od dnia doręczenia powyższej decyzji, na przedstawienie staroście odpowiedniego orzeczenia lekarskiego. Należy również uiścić opłatę ewidencyjną, najpóźniej w dniu dostarczenia staroście orzeczenia. (badania wykonywane są także na koszt kierowcy). Sankcja niezachowania terminów znajduje się w art. 102: starosta obligatoryjnie wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy. Zwrot prawa jazdy nastąpi, gdy odpadnie przyczyna jego odebrania (art. 102 ust. 2), jednakże jeżeli minął rok od czasu wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy warunkiem wydania prawa jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

Starosta obligatoryjnie wyda decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (art. 103 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy). Kierowca może ponownie uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami po spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami (art. 104 w/w ustawy).

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców osoba ma na zgłoszenie się na badania 30 dni od dnia otrzymania skierowania. Sankcji w rozporządzeniu brak.

W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w zakresie:

– narządu wzroku;

– narządu słuchu i równowagi;

– układu ruchu;

– układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego;

– układu nerwowego, w tym padaczki;

– obturacyjnego bezdechu podczas snu;

– czynności nerek;

– cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii;

– stanu psychicznego;

– objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie;

– objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie;

– stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami;

– innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

W zakresie badania lekarskiego uprawniony lekarz uwzględnia u osoby badanej obecność i rodzaj schorzenia, stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości rozwoju choroby, jak i cofania się jej objawów, oraz rozważa zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie mogą mieć miejsce w przypadku kierowania przez tę osobę pojazdami.

Uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultacje do lekarza posiadającego specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych, w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1, w celu oceny schorzenia lub stopnia zaawansowania objawów chorobowych.

Jestem absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie jestem aplikantem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Moje zainteresowania zawodowe oscylują wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego (prawo zobowiązań, rzeczowe, rodzinne, spadkowe, autorskie).

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →